سطوح آموزشی

در هر سطح قبل از شروع دوره از هنرجو تست اولیه گرفته می شود .

سطح 1 : شامل 10 جلسه workshop آموزشی

در هر ترم از سطح 1 ، سه سبک انتخابی با حرکات پایه به شما آموزش داده می شود 

2 جلسه تئوری برای کارگاه های تغذیه در جهت کاهش وزن ، افزایش و ثبات

نحوه …. دارای عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی

نحوه گرم کردن(warmup) ، سرد کردن( cool down) و اجرای صحیح بدون آسیب رسیدن به هنرجو 

سطح 2 : شامل 12 جلسه workshop آموزشی

سطح پیشرفته1 : شامل 14 جلسه workshop آموزشی